តារាងអាំងតេក្រាល

សូមមើលនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម​សំរាប់តារាងពេញលេញចំពោះអាំងតេក្រាលប្រភេទអនុគមន៍​នីមួយៗ៖

តារាងអាំងតេក្រាលកែប្រែ

អាំងតេក្រាល ជាប្រមាណវិធីគោលមួយក្នុងចំនោមប្រមាណវិធីគោលទាំង២​នៅក្នុងគណិតវិទ្យាវិភាគដេរីវេ អាចគណនាបានដោយងាយ​ដោយប្រើដេរីវេនៃអនុគមន៍គោល ចំនែកអាំងតេក្រាលវិញតែងមានការលំបាក ជាហេតុធ្វើអោយគេចាំបាច់ពឹងលើតារាងអាំងតេក្រាល។ អត្ថបទនេះនិងណែនាំអំពីអាំងតេក្រាលសំខាន់ៗមួយចំនួន។

យើងកំនត់យក C ធ្វើជាថេរអាំងតេក្រាល ដែលអាចគណនារកបាន កាលណាគេដឹងតំលៃអាំងតេក្រាលនៅត្រង់ចំនុចមួយ។ ហេតុនេះអាំងតេក្រាល(ព្រីមីទីវ)នៃអនុគមន៍​មួយ មានចំនួនរាប់មិនអស់។

សូមរកមើលផងដែរក្នុង តារាងដេរីវេ

អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ងាយកែប្រែ

អនុគមន៍អសនិទានកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អសនិទាន
 
 
 
 

អនុគមន៍លោការីកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍លោការីត
 
 

អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
 
 

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ និង តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ច្រាស់ត្រីកោណមាត្រ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(see integral of secant cubed)
 
 
 

អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក
 
 
 
 
 
 
 

អនុគមន៍ច្រាស់អ៊ីពែបូលីកកែប្រែ

អត្ថបទពេញលេញ៖ តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ច្រាស់អ៊ីពែបូលីក
 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលកំនត់នៃអនុគមន៍​ពិបាកៗកែប្រែ

មានអនុគមន៍ខ្លះ គេមិនអាចរកព្រីមីទីវ​របស់វាតាមរយៈការធ្វើអាំងតេក្រាលធម្មតាបានទេ ប៉ុន្តែគេអាចគណនារកតំលៃអាំងតេក្រាលកំនត់របស់វា​នៅក្នុងចន្លោះមួយ។ ឧទាហរណ៍មួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម៖

  (មើលផងដែរ អនុគមន៍ហ្គាំម៉ា)
  (អាំងតេក្រាលហ្គោស)
  (មើលផងដែរ ចំនួនប៊ែរនូយី)
 
 
  (បើ n ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបគូ​ហើយ  )
  (បើ  ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីបសេស​ហើយ  )
 
  (ដែល   ជា អនុគមន៍ហ្គាំម៉ា)
  (ដែល   ជា អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល  , ហើយ  )
  (ដែល   ជា អនុគមន៍បេសសលប្រភេទទី១)
 
 ,  , ទាក់ទិននិង អនុគមន៍ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេ នៃ របាយស្ទូដិន)

method of exhaustion ផ្ដល់នូវរូបមន្តទូទៅក្នុងករណីដែលគ្មានអនុគមន៍ព្រីមីទីវ៖

 

"sophomore's dream"កែប្រែ

 

តំនភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ