តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍អសនិទាន

ខាងក្រោមនេះជាតារាងអាំងតេក្រាល(ព្រីមីទីវ)នៃអនុគមន៍អសនិទាន។ សំរាប់បញ្ជីពេញលេញសូមមើលតារាងអាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាលដែលមាន កែប្រែ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

អាំងតេក្រាលដែលមាន កែប្រែ

សន្មត់ថា  ។ ចំពោះ   សូមមើលផ្នែកបន្ទាប់៖

 
 
 

ចំណាំ   ដែលតំលៃវិជ្ជមាននៃ   ត្រូវបានយក។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមាន កែប្រែ

 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមាន កែប្រែ

សន្មត់ថា (ax2 + bx + c) មិនអាចសរសេរជាទំរង់ (px + q)2

  ចំពោះ 
  ចំពោះ 
  ចំពោះ 
  ចំពោះ 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាំងតេក្រាលដែលមាន កែប្រែ