តេត្រាអែតចតុត័ល(Tetrahedron) is ពហុត័ល(polyhedron)ដែលបង្កើតដោយមុខបួនជាត្រីកោណ ហើយមុខបីជួបគ្នាត្រង់កំពូលនីមួយៗ ។តេត្រាអែតនិយ័តគឺជាតេត្រាអែតដែលមានមុខទាំងបួនជាត្រីកោណសម័ង្ស ហើយវាជាប្រភេទមួយនៃសូលីតប្លាតូនិច(Platonic solids)​ ។

តេត្រាអែត
តេត្រាអែត

រូបមន្តចំពោះតេត្រាអែតនិយ័ត កែប្រែ

ចំពោះតេត្រាអែតនិយ័តដែលមានជ្រុងប្រវែង a

ផ្ទៃបាត  
ផ្ទៃខាង  
កំពស់  
មាឌ  
មុំរវាងជ្រុងនិងមុខ  
(ប្រហែល 55°)
មុំរវាងមុខពីរ  
(ប្រហែល 71°)
មុំរវាងអង្កត់ដែលកាត់តាមផ្ចិត និងកំពូល  
(ប្រហែល 109.471°)
មុំសូលីតត្រង់កំពូលដែលឈមនឹងមុខ  
(ប្រហែល 0.55129 steradians)
កាំនៃស៊្វែរចរឹកក្រៅ  
កាំនៃស៊្វែរចរឹកក្នុងដែលប៉ះនឹងមុខ  
កាំនៃកន្លះស៊្វែរដែលប៉ះនឹងជ្រុង  
Radius of exspheres  
Distance to exsphere center from a vertex  

មាឌនៃតេត្រាអែត កែប្រែ

 
តេត្រាអែត

បើ  ជាមាឌរបស់តេត្រាអែតគេបាន

 

ដែល ជាផ្ទៃបាត និង ជាកំពស់ពីបាតទៅកំពូល ។

ចំពោះតេត្រាអែតដែលមានកំពូល   និង   គេបាន

 

បើគោលតំរុយត្រូវបានជ្រើសរើសនៅត្រង់   នោះ   ដូចនេះ