នៅក្នុងធរណីមាត្រ ត្រីកោណសម័ង្សគឺជាត្រីកោណដែលមានជ្រុងទាំង៣ស្មើគ្នា និងមានមុំទាំង៣ក៏ស្មើគ្នាដែរ។ មុំនីមួយៗស្មើ៦០° ។

Equilateral triangle
Equilateral triangle

លក្ខណះ កែប្រែ

  • ផ្ទៃនៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង  គឺ  
  • កាំនៃរង្វង់ចរឹកក្រៅគឺ 
  • កាំនៃរង្វង់ចរឹក្នុងគឺ  
  • កំពស់គឺ