តំបន់ជឺប៊ឹ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ឈឺបឹ)

តំបន់ឈឺប៊ឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ