តំបន់ថូហុកគឹ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់តុហុកកឹ)

តំបន់តុហុកកឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។ ជាខេមរភាសាថា តំបន់ភាគឥសាន។

សូមមើលផងដែរកែប្រែ