តំបន់ថូហុកគឹ

តំបន់តុហុកកឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។ ជាខេមរភាសាថា តំបន់ភាគឥសាន។

សូមមើលផងដែរកែប្រែ