ស្ដេចថាញ់ ថៃ (Vietnamese: Thành Thái ១៤ ខែមីនា ១៨៦៩ - ២០ ខែមីនា ១៩៥៤)ជា​ក្សត្រទី១០ របស់យួននៅក្រោមរាជវង្សង្វៀន​ គ្រងរាជ្យ ១៨៨៩ ដល់ ១៩០៧ ត្រូវគេនិរទេស ទៅខេត្ដ វង់តាវ កោះ ហាឡុង ហើយត្រូវបានស្លាប់ នៅទីក្រុងព្រៃនគរ

ថាញ់ ថៃ