ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ក្រុមជនជាតិ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

{{Infobox ethnic group
|group   = 
|population = 
|region1  = 
|pop1    = 
|ref1    = 
|region2  = 
|pop2    = 
|ref2    = 
|region3  = 
|pop3    = 
|ref3    = 
|region4  = 
|pop4    = 
|ref4    = 
|region5  = 
|pop5    = 
|ref5    = 
|region6  = 
|pop6    = 
|ref6    = 
|region7  = 
|pop7    = 
|ref7    = 
|region8  = 
|pop8    = 
|ref8    = 
|region9  = 
|pop9    = 
|ref9    = 
|region10  = 
|pop10   = 
|ref10   = 
|languages = 
|religions = 
|related  = 
|footnotes = 
}}

Exampleកែប្រែ

Tajiks
(تاجيک Тоҷик)
ប្រជាជនសរុប
c. 16.5 to 28.5 million
តំបន់ដែលមានប្រជាជនគួរឱ្យកត់សំគាល់
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Afghanistan 8,400,000 [១]
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tajikistan 5,849,331 [២]
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uzbekistan
         (estimates vary)
1,365,356
or 4,915,284
or 11,000,000
[៣]
[៤]
[៥]
 Iran 1,700,000
 Pakistan 900,000
 Russia 500,000
 Germany 120,000
 United States 93,000
 Qatar 87,000
 China (PRC) 41,000
ភាសា

Persian (varieties of Dari and Tajik)

សាសនា

Islam (mostly Sunni)

ក្រុមជនជាតិទាក់ទង

Other Iranian people

Footnotes
Lorem ipsum dolor sit amet...
{{Infobox ethnic group
|group   = Tajiks<br/>(تاجيک {{unicode|Тоҷик}})
|population = 16.5 to 28.5 million
|region1  = {{flag|Afghanistan}}
|pop1    = 8,400,000
|ref1    = {{lower|<ref>...</ref>}}
|region2  = {{flag|Tajikistan}}
|pop2    = 5,849,331
|ref2    = {{lower|<ref>...</ref>}}
|region3  = {{flag|Uzbekistan}}<br/>{{spaces|9}}<small>(estimates vary)</small>
|pop3    = 1,365,356<br/>or 4,915,284<br/>or 11,000,000
|ref3    = {{lower|0.75em|<ref>...</ref>}}<br/>{{lower|1.35em|<ref>...</ref>}}<br/>{{lower|1.9em|<ref>...</ref>}}
|region4  = {{flag|Iran}}
|pop4    = 1,700,000
|ref4    = 
|region5  = {{flag|Pakistan}}
|pop5    = 900,000
|ref5    = 
|region6  = {{flag|Russia}}
|pop6    = 500,000
|ref6    = 
|region7  = {{flag|Germany}}
|pop7    = 120,000
|ref7    = 
|region8  = {{flag|United States}}
|pop8    = 93,000
|ref8    = 
|region9   = {{flag|Qatar}}
|pop9     = 87,000
|ref9     = 
|region10   = {{flag|People's Republic of China|name=China (PRC)}}
|pop10    = 41,000
|ref10    = 
|languages  = [[Persian language|Persian]] (varieties of [[Dari (Eastern Persian)|Dari]] and [[Tajik language|Tajik]])
|religions  = [[Islam]] (mostly [[Sunni]]) 
|related   = Other [[Iranian people]]
|footnotes  = Lorem ipsum dolor sit amet...<br />{{reflist}}


Parametersកែប្រែ

All parameters optional except group.

group Name of the group (e.g. "Armenians").
flag To specify a flag image below the titlebar; see below for example. Please be cautious about using this: most ethnic groups do not have a strongly associated flag.
flag_caption Caption to be placed below flag (if used).
image To specify an image below the titlebar (or flag); see below for example.
image_caption (or caption) Caption to be placed below image (if used).
population (or pop or poptime) Worldwide population.
genealogy Worldwide population under criteria including assimilated diasporas (useful to distinguish from population for certain ethnicities).
regions (or popplace) To introduce and/or indicate regional populations.
tablehdr Heading above list of regions (region1, region2, etc).
region1 To list first region.
pop1 To list population in first region.
ref1 To list footnote/s and/or URL/s for first region's information.
region2 Ditto second region.
pop2
ref2
......
region31 Ditto thirty-first (and, currently, last) region.
pop31
ref31
languages (or langs) List of languages spoken by group.
religions (or rels) List of group's religious affiliations.
related List of other ethnic groups related to the group.
footnotes List of footnotes

Example use of flag, flag_caption, image and image_caption (caption)កែប្រែ

(flag and flag_caption for Basque people, image and image_caption for Zulu people)

|flag     = [[Image:Flag of the Basque Country.svg|100px]]
|flag_caption = The [[Ikurriña]], flag of the [[Basque Country]]

|image     = [[Image:ZuluWarriors.jpg|none|300px]]
|image_caption = Zulu warriors (late nineteenth century)

Related groupsកែប្រែ

(discussion moved to talk)