ទំព័រគំរូ:Advert

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Advert

បម្រើបម្រាស់កែប្រែ

អត្ថបទ
 • សម្រាប់អត្ថបទដែលត្រូវការការសម្អាតធំធេង ដាក់{{Advert|អត្ថបទ}} នៅផ្នែកខាងលើនៃអត្ថបទដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអាន។ បន្ថែមត្រឹម just {{Advert}}គឺស្មើនឹងនេះដែរ។
ផ្នែក
 • ដើម្បីគូសទុកនូវផ្នែកជាក់លាក់ជាជាងអត្ថបទទាំងមូល ដាក់ {{Advert|ផ្នែក}} នៅខាងលើផ្នែកនោះ។
សេចក្តីសង្កេត
 • ដើម្បីជំនួសនូវពាក្យពេចន៍ "ការផ្សព្វផ្សាយ" អ្នកអាចនឹងប្រើ {{Advert|article/section|ពាក្យពេចន៍អ្នក}}{{Advert|2=ពាក្យពេចន៍អ្នក}}

បន្ថែមថាវរូបកាលដូចនេះ៖ {{Advert|date=ខែមីនា ២០២៣}}។ រូបយន្តនឹងបន្ថែមដោយឯកឯង បើអ្នកមិនបានធ្វើនោះ។

បញ្ជូនបន្តកែប្រែ

 1. {{Ad}}
 2. {{AD}}
 3. {{Advertisement}}
 4. {{Cleanup-advert}}
 5. {{Cleanup-ad}}
 6. {{Advertising}}
 7. {{Cleanup-advertising}}
 8. {{Advertisment}}

មើលផងដែរកែប្រែ