វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត

ការបោសសំអាត កែប្រែ

ទូទៅ កែប្រែ

{{cleanup}} បានជា៖

{{cleanup-remainder}} បានជា៖

{{cleanup-reorganize}} បានជា៖

កំណែសម្រួលចាស់ កែប្រែ

{{copyedit}} បានជា៖

{{Copy edit-section}} បានជា:

{{Capitalization}} បានជា៖

Style of writing កែប្រែ

Wikipedia is an encyclopedia. Wikipedia is not a dictionary, soapbox, how-to guide, blog, billboard, résumé, or crystal ball.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Review}}
category links talk edit
{{Abbreviations}}
category links talk edit
{{Advert}}
category links talk edit
{{News release}}
category links talk edit
{{News release section}}
category links talk edit
{{Buzzword}}
category links talk edit
{{Essay-like}}
category links talk edit
{{Editorial}}
category links talk edit
{{Howto}}
category links talk edit
{{Travel guide}}
category links talk edit
{{Inappropriate person}}
category links talk edit
{{Inappropriate tone}}
category links talk edit
{{Like resume}}
category links talk edit
{{Pro and con list}}
category links talk edit
{{Cleanup-images}}
category links talk edit
{{Cleanup-gallery}}
category links talk edit
{{Cleanup-spam}}
category links talk edit
{{Story}}
category links talk edit
{{Cleanup-tense}}
category links talk edit
{{technical}}
category links talk edit
{{Repetition}}
category links talk edit
{{Obituary}}
category links talk edit
{{Crystal}}
category links talk edit
{{Debate}}
category links talk edit

Structure and sections កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{importance-section}}
category links talk edit
{{cleanup-combine}}
category links talk edit
{{cleanup-reorganize}}
category links talk edit
{{Condense}}
category links talk edit
{{sections}}
category links talk edit
{{section-diffuse}}
category links talk edit
{{spacing}}
links talk edit
{{Very long}}
links talk edit
{{Duplication}}
category links talk edit
{{trivia}}
links talk edit
{{Too many see alsos}}
category links talk edit

Introduction កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{lead missing}}
category links talk edit
{{lead rewrite}}
category links talk edit
{{lead too long}}
category links talk edit
{{lead too short}}
category links talk edit
{{inadequate lead}}
category links talk edit
{{POV-lead}}
category links talk edit

Potentially unwanted content កែប្រែ

Some things just don't belong.

Message boxes កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Overlinked}}
category links talk edit
{{MOS}}
category links talk edit
{{External links}}
category links talk edit
{{cleanup-spam}}
category links talk edit
{{non-free}}
category links talk edit
{{copypaste}}
category links talk edit
{{Close paraphrase}}
category links talk edit
{{schedule}}
category links talk edit
{{trivia}}
category links talk edit
{{in popular culture}}
category links talk edit
{{criticism-section}}
category links talk edit
{{Unencyclopedic}}
category links talk edit
{{Over detailed}}
category links talk edit
{{Further reading cleanup}}
category links talk edit

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Linkspam}}
links talk edit
[spam link?]
{{contact info}}
links talk edit
[Contact information deleted (see Wikipedia's guidelines on inappropriate promotion).]

Context and detail កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{where is it}}
category links talk edit
{{time-context}}
category links talk edit
{{context}}
category links talk edit
{{generalize}}
category links talk edit
{{gen-section}}
category links talk edit
{{specific}}
category links talk edit

Off-topic កែប្រែ

Articles occasionally contain content which is otherwise valid, but is unrelated to the nominal topic of the article.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{off-topic}}
category links talk edit
{{Off-topic-other}}
category links talk edit

Expand and add កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Expand section}}
category links talk edit
 • First argument is added to description: {{expand-section|examples}} ? "...by expanding this section with examples"
{{Missing information}}
category links talk edit
 • First argument is added to description "{{{1}}}" appears: {{Missing information|foo, bar, baz and quux.}} ? "...information about: foo, bar, baz and quux." This template is for when the article needs to be expanded even to be accurate.
{{Cleanup-biography}}
category links talk edit
{{reqdiagram}}
category links talk edit
 • Place this notice on the talkpage.
{{reqphoto}}
category links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត.
 • Place this notice on the talkpage. Please add one or more subject categories in the template.
{{ISBN}}
category links talk edit
ISBN article Parameter error in {{ISBN}}: Invalid ISBN.
 • Place {{ISBN|date=ខែមេសា ២០២៤}} at the head of the relevant section(s). Remember that books published before 1974 may not have ISBNs (though more recent editions should).
{{Formula missing descriptions}}
category links talk edit
{{Cleanup-weighted}}
links talk edit
{{Biblio}}
category links talk edit
 • Place {{Biblio|date=ខែមេសា ២០២៤}} at the head of the relevant section(s).
{{Mileposts}}
links talk edit
{{Kmposts}}
links talk edit

Expert needed កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Expert-verify}}
links talk edit
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.
{{Expert-subject}}
links talk edit
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.
{{Expert-subject-multiple}}
links talk edit
 • Add one to five WikiProjects and they will be displayed in the list
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.

Time-sensitive កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Update}}
category links talk edit
{{Recently revised}}
category links talk edit
{{Time-context}}
category links talk edit
{{Out of date}}
category links talk edit

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Update after}}
category links talk edit
For facts that need updating now or at a specific future date
Expression error: Unexpected < operator.
{{Citation needed}}
links talk edit
For something that needs a cite
[ត្រូវការអំណះអំណាង]
{{Who}}
links talk edit
For something that needs an attribution
[នរណា?]

Contradiction and confusion កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{contradict}}
links talk edit
{{contradict-other}}
links talk edit
{{contradict-other-multiple}}
links talk edit
 • Use this for specific sentences which contradict themselves or a nearby sentence.
{{confusing}}
category links talk edit
 • Use this tag in articles that need broad cleanup to eliminate confusion and discrepancies.
{{incoherent}}
links talk edit
{{incoherent-topic}}
links talk edit
{{uncleardate}}
category links talk edit
{{misleading}}
category links talk edit
 • Use this tag when the article is not factually wrong but leads the reader to draw incorrect conclusions.

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{contradiction-inline}}
category links talk edit
[contradiction]
 • Use this for specific sentences which contradict themselves or a nearby sentence.
{{vague}}
category links talk edit
[vague]
 • Use this for specific sentences needing clarification.
{{inconsistent}}
category links talk edit
[inconsistent]
 • Use this to mark statements that are inconsistent with other parts of the article.
{{Expand acronym}}
links talk edit
[expand acronym]
 • Use this to mark acronyms and abbreviations that are not written in full at first occurrence.

Content forks កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{bad summary}}
category links talk edit

Importance and notability កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{notability}}
category links talk edit
{{puffery}}
category links talk edit

Neutrality and factual accuracy កែប្រែ

All articles should maintain a neutral point of view. Sometimes, editors dispute the truth of statements. See also: Wikipedia:Verifiability.

Message boxes កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{POV}}
category links talk edit
{{POV-section}}
category links talk edit
{{POV-intro}}
category links talk edit
{{POV-title}}
category links talk edit
{{POV-check}}
category links talk edit
{{Coat rack}}
category links talk edit
{{Weasel}}
category links talk edit
{{Cherrypicked}}
category links talk edit
{{COI}}
category links talk edit
{{Peacock}}
category links talk edit
{{Unbalanced}}
category links talk edit
{{Emphasis}}
category links talk edit
{{Geographical imbalance}}
links talk edit
{{Recentism}}
category links talk edit
{{Disputed}}
category links talk edit
{{Disputed-section}}
category links talk edit

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Clarify}}
links talk edit
[ត្រូវការបញ្ជាក់]
{{POV-statement}}
links talk edit
[neutrality is disputed]
{{Lopsided}}
links talk edit
[unbalanced opinion]
{{or}}
links talk edit
[ការស្រាវជ្រាវដើម?]
{{editorializing?}}
links talk edit
[editorializing]
{{Dubious}}
links talk edit
[សង្ស័យ ]
{{When}}
links talk edit
For ambiguous or vague time references of various kinds.
[when?]
{{Whom?}}
links talk edit
For weasel words ("It was said..." It was thought...")
[according to whom?]
{{Who?}}
links talk edit
For weasel words ("Many say..." Some people think...")
[នរណា?]

Verifiability and sources កែប្រែ

Message boxes កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{BLP IMDb refimprove}}
category links talk edit
{{BLP sources}}
category links talk edit
{{BLP sources section}}
links talk edit
{{BLP unsourced}}
category links talk edit
{{citation style}}
category links talk edit
{{citations broken}}
category links talk edit
{{citations missing}}
category links talk edit
{{cite check}}
category links talk edit
 • For quotes used out of context, references to unrelated material, and other misuse of citations.
{{cleanup-link rot}}
category links talk edit
{{format footnotes}}
category links talk edit
{{ibid}}
category links talk edit
{{more footnotes}}
category links talk edit
{{no footnotes}}
category links talk edit
{{one source}}
category links talk edit
{{original research}}
category links talk edit
{{page numbers improve}}
category links talk edit
{{page numbers needed}}
category links talk edit
{{primary sources}}
category links talk edit
{{refimprove}}
category links talk edit
{{ref improve section}}
category links talk edit
{{religious text primary}}
category links talk edit
{{self-published}}
category links talk edit
{{symbolism}}
links talk edit
{{third-party}}
category links talk edit
{{unreferenced}}
category links talk edit
{{unreferenced section}}
category links talk edit
{{unreliable sources}}
category links talk edit
{{Film IMDb refimprove}}
category links talk edit

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{attribution needed}}
links talk edit
[attribution needed]
{{better source}}
links talk edit
[non-primary source needed]
{{by whom}}
links talk edit
[ដោយនរណា?]
{{chronology citation needed}}
links talk edit
[chronology citation needed]

{{citation broken}}
links talk edit
[broken citation]
{{citation needed}}
links talk edit
[ត្រូវការអំណះអំណាង]
{{citation needed (lead)}}
links talk edit
[not verified in body]
{{cite quote}}
links talk edit
[cite this quote]
{{clarify}}
links talk edit
[ត្រូវការបញ្ជាក់]
{{copyvio link}}
links talk edit
[copyright violation?]
{{dead link}}
links talk edit
[តំណភ្ជាប់ខូច]
{{disambiguation needed}}
links talk edit
[អសង្ស័យកម្មត្រូវការ]
{{dubious}}
links talk edit
[សង្ស័យ ]
{{elucidate}}
links talk edit
[further explanation needed]
{{examples}}
links talk edit
[examples needed]
{{failed verification}}
links talk edit
[មិនមែនក្នុងអាគតដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ឱ្យទេ]
{{full}}
links talk edit
[Full citation needed]
{{medical citation needed}}
links talk edit
[medical citation needed]
{{nonspecific}}
links talk edit
[not specific enough to verify]
{{or}}
links talk edit
[ការស្រាវជ្រាវដើម?]
{{page needed}}
links talk edit
[ទំព័រត្រូវការ]
{{quantify}}
links talk edit
[quantify]
{{registration required}}
links talk edit
(registration required)
{{request quotation}}
links talk edit
[Need quotation to verify]
{{season needed}}
links talk edit
[season & episode needed]
{{self-published inline}}
category links talk edit
[ប្រភពបោះពុម្ពដោយខ្លួនឯង?]
{{specify}}
category links talk edit
[specify]
{{subscription required}}
links talk edit
(subscription required)
{{syn}}
links talk edit
[improper synthesis?]
{{third-party-inline}}
links talk edit
[Third-party source needed]
{{unreliable medical source}}
links talk edit
[unreliable medical source?]
{{update after}}
links talk edit
Expression error: Unexpected < operator.
{{vague}}
links talk edit
[vague]
{{verify credibility}}
links talk edit
[unreliable source?]
{{verify source}}
links talk edit
[verification needed]
{{volume needed}}
links talk edit
[volume & issue needed]
{{when}}
links talk edit
[when?]
{{where}}
links talk edit
[where?]
{{which?}}
links talk edit
[which?]
{{who}}
links talk edit
[នរណា?]
{{whom?}}
links talk edit
[according to whom?]
{{whosequote}}
links talk edit
[who said this?]
{{why?}}
links talk edit
[why?]
{{year needed}}
links talk edit
[year needed]

Links for search កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{find sources}}
links talk edit
Find sources: "example"news · books · scholar · free images
{{find sources 3}}
links talk edit
Find sources: GBooks · A9 · MSBooks · GScholar · MSAcademic · GNews recent · GNews old · NYT recent · NYT old · Wikipedia Reference Search
{{search}}
links talk edit

(wp gwp g | eb 1911 co gct sw)

Lists កែប្រែ

Lists serve useful purposes, but sometimes need cleanup, too.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{cleanup-laundry}}
category links talk edit
 • For use in non-list articles where too much of the content is composed of lists.
{{listtable}}
category links talk edit
 • For use where lists could be better presented as tables.
{{Prose}}
links talk edit
 • Use this tag where a list needs cleanup.
{{create-list}}
category links talk edit
 • Use this tag where an article needs to be changed into list format.
{{example farm}}
links talk edit
 • For use in non-list articles where too much of the content is composed of "examples", "references in popular culture", and the like.
{{fictionlist}}
links talk edit
 • For use when a nonfiction article has become overcrowded with too many references to fiction or other pop culture. (Ex.: Article on horses having a long section of TV shows, movies, video games, etc. that have "horse" in the name or feature horses in some way.)
{{fictionrefs}}
links talk edit
 • For use in fiction-specific articles that have way too many trivial examples. (Ex.: For an article specifically about famous fictional horses that mentions the fact that Sesame Street once told kids how to spell "horse", or that one of the animals you can kill in an online game is a horse.)
{{MOSLOW}}
category links talk edit
{{Disputed-list}}
links talk edit
 • To identify a list on Wikipedia that has content whose truth, factual nature, and/or relevance to the topic is in dispute. There is also an inline version, {{List fact}}.

Images កែប្រែ

For tips on requesting images see Wikipedia:Requested pictures.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{reqphoto}}
links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត.
 • This template should be used on talk pages. Please add one or more subject category in the template.
 • Use of= to add detailed information on the request.
 • Use in= to define locations.
{{reqscreenshot}}
links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត.
 • This template should be used on talk pages.
{{reqmap}}
links talk edit
 • This template should be used on talk pages.
{{reqdiagram}}
links talk edit
 • This template should be used on talk pages.
{{Too many photos}}
links talk edit
{{Cleanup-gallery}}
links talk edit

Categories កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Catimprove}}
category links talk edit
{{Recategorize}}
links talk edit
{{uncategorized}}
category links talk edit
 • Place this at the bottom of an uncategorized article/category if you are unsure of which categories apply.
{{Uncategorized stub}}
links talk edit
 • Place this at the bottom of an article if it is only categorized into a stub category and you are unsure of which categories apply.
{{Category unsourced}}
category links talk edit
 • Use if the content supports the category but provides no sources.
{{Category relevant?}}
category links talk edit
 • Use if the content does not support the category at all.

Wiki tech កែប្រែ

Most of these issues are covered in the main Wikipedia:Manual of Style.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{wikify}}
links talk edit
 • If the article needs reformatting to be more readable
 • If the article needs HTML changed into wiki-markup
 • If the article needs text markup for mathematical formulae per WP:MATH
 • If important words need to be linked to appropriate Wikipedia articles
{{cleanup-HTML}}
links talk edit
 • If the article needs HTML changed into wiki-markup
{{disambig-cleanup}}
links talk edit
{{uncategorized}}
links talk edit
 • Place this at the bottom of an uncategorized article/category if you are unsure of which categories apply.
{{orphan}}
links talk edit
 • Use this for articles that aren't linked to from more than one or two other pages.
{{deadend}}
links talk edit
 • Use this to mark articles or sections that lack internal links but are otherwise wikified.
{{More-specific-links}}
links talk edit
 • Use this on a page with general links that should be more specific.
{{Incoming links}}
links talk edit
 • Use this to mark disambiguation pages with a large amount of incoming links.

Infobox needed កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{newinfobox}}
links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត.
 • This template should be used on talk pages.
{{single infobox request}}
links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បោសសំអាត.
 • This template should be used on talk pages.
{{ship infobox request}}
links talk edit
 • This template should be used on talk pages.
{{Reqinfobox}}
links talk edit
 • This template should be used on talk pages.
 • Also has functionality to indicate that only a section in a page needs one. See the template page for more info.

Infobox cleanup needed កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Cleanup-infobox}}
links talk edit

Cleanup of specific subjects កែប្រែ

These templates are all "general cleanup" templates, but tie into a specific subject matter or WikiProject.

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{CIA}}
category links talk edit
{{Cleanup Congress Bio}}
category links talk edit
{{cleanup-book}}
category links talk edit
{{cleanup-comics}}
category links talk edit
{{cleanup-school}}
category links talk edit
{{cleanup-university}}
category links talk edit
{{local}}
category links talk edit
{{ToLCleanup}}
category links talk edit
{{gamecleanup}}
category links talk edit
{{gameguide}}
category links talk edit
{{Hadith authenticity}}
category links talk edit
{{USRD-wrongdir}}
category links talk edit

Fiction កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Plot}}
category links talk edit
{{All plot}}
category links talk edit
{{In-universe}}
category links talk edit
{{Fiction}}
category links talk edit
 • This is not for factual or accuracy disputes.
{{Book-fiction}}
links talk edit
 • This is not for factual or accuracy disputes.

Miscellaneous កែប្រែ

Message boxes កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{metricate}}
category links talk edit
{{bad unit conversions}}
links talk edit
{{globalize}}
category links talk edit
{{cleanup-afd}}
category links talk edit
 • Use this tag where an AFD discussion closes with a consensus of "keep and cleanup."
{{example farm}}
links talk edit
{{cleanup-ipa}}
category links talk edit
{{cleanup-chartable}}
category links talk edit

Inline with article text កែប្រែ

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{dubious conversion}}
links talk edit
[dubious conversion]
 • Use this inline tag to highlight individual instances of unit conversions quoted to excessive precision.
{{Need IPA}}
links talk edit
[needs IPA]

វិគីភីឌា:Template messages/Merging

វិគីភីឌា:Template messages/Splitting

វិគីភីឌា:Template messages/Moving

ការបកប្រែ កែប្រែ

វិគីភីឌា:Template messages/Translation

មើលផងដែរ កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:Wikipedia template messages