ទំព័រគំរូ:CHN

 ចិន

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{CHN}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ចិន។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|China}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់China ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។