ទំព័រគំរូ:Further

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
 • Different from Template:See, this template takes a single parameter of any length.
 • Use commas and joining words like "and" or "or" as separators.
 • Remember to wikilink the target pages; the template does not do it automatically.
Examples

ទំព័រគំរូហែតណូតកែប្រែ

ផ្លូវកាត់:
T:HAT

សម្រាប់ទំព័រសង្ខេបពីរបៀបប្រើទំព័រគំរូទាំងនេះ សូមមើល ទំព័រឧទាហរណ៍នៅទីនេះ។ សម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំពីការកែប្រែលើហែតណូត សូមមើល Wikipedia:Hatnote

ទូទៅកែប្រែ

 • {{Dablink|ពាក្យពេចន៍}}
{{Dablink|សម្រាប់ន័យផ្សេងនៃពាក្យនេះ សូមមើល }}
 • {{Rellink|ពាក្យពេចន៍}}

ការប្រើឯទៀតកែប្រែ

"ទំព័រនេះគឺអំពី … សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត …"កែប្រែ

{{អំពី}} ជាទំព័រគំរូចម្បងសម្រាប់សម្គាល់ការប្រើផ្សេងទៀត។

សម្គាល់. នៅពេលប្រើក្នុង លំហនាមចម្បង ពាក្យ "ទំព័រ" ក្នុងហែតណូតត៝ទៅនេះត្រូវបានជំនួសដោយ "អត្ថបទ"។

 • {{About|USE1}}
 • {{About|USE1||PAGE2}} (នៅពេលទំព័រអសង្ស័យកម្មមានឈ្មោះផ្សេងគ្នា — កត់សម្គាល់នូវថាវទទេរូបទីពីរ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2}} (នៅពេលមានតែការប្រើផ្សេងទៀតមួយ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}} (ពីរទំព័រសម្រាប់ USE2) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|USE4|PAGE4|USE5|PAGE5}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងទៅប្រាំ — អ្នកគួរបង្កើតយ៉ាងទូទៅនូវ ទំព័រអសង្ស័យកម្មមួយក្នុងចំណុចនេះ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះតាមលំនាំដើម — កត់សម្គាល់នូវឈ្មោះទំព័រចុងក្រោយគឺមិនបានបញ្ជាក់លាក់ទេ) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4}} (នៅពេលមានការប្រើផ្សេងតាមបទដ្ឋានមួយចំនួន ហើយក៏ជាទំព័រអសង្ស័យកម្មជាមួយឈ្មោះមិនតាមលំនាំដើម) →
 • {{About|USE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses|PAGE4|and}}
 • {{About||USE2|PAGE2|USE3|PAGE3|other uses}} (នៅពេលអ្នកមិនត្រូវការបញ្ជាក់ការផ្ដោតនៃអត្ថបទ/ទំព័រនេះ — កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ) →
 • {{About|||PAGE1|and|PAGE2}}
Note: {{for||PAGE1|PAGE2}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ហែតណូតនេះថាជា "ផ្នែក" ជាជាង "អត្ថបទ" ឬ "ទំព័រ"។

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេង …"កែប្រែ

នៅពេលហែតណូតបែបពហុភាសិតដូចជា {{About}} គឺមិនបានត្រូវការឡើយ។ {{Other uses}} ជាញឹកញយគឺមានប្រយោជន៍។

ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

តាមប្រវត្តិ មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "ការប្រើផ្សេងទៀត" សម្រាប់ករណីជាក់លាក់។ {{About}} ជាហែតណូតបទដ្ឋានសម្រាប់ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ហើយពួកវាជាច្រើនអាចត្រូវបានបញ្ជាក់លាក់ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}} ។ ទោះជាយ៉ាងណាទំព័រគំរូដោយមួយៗអាចនឹងងាយនឹងប្រើជាងក្នុងបរិបទជាក់លាក់។

ទីនេះគឺធាតុផ្លាស់ប្ដូរ និងធាតុសមមូល (ពេលដែលសមគួរ) ដោយប្រើទំព័រគំរូ {{About}}, {{Other uses}} ឬ {{For}}។

 • {{Other uses2|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
សម្គាល់: បន្ថែម "(អសង្ស័យកម្ម)" ទៅកាន់អ្វីណាជាផ្លូវចូលជា PAGE1.
Note: {{Other uses|PAGE1 (disambiguation)}} ផលិតនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{about}} លើកលែងតែវាបង្ខំការប្រើជាលើកទីពីរដើម្បីអោយកត់សម្គាល់ ប្រសិនមិនបានបញ្ជាក់លាក់ដោយថាវរូប។

"សម្រាប់ …, មើល …"កែប្រែ

{{For}} អាចត្រូវបានប្រើជំនួសនៃ {{About}} ដូច្នេះជាការមិនបង្ហាញ: ទំព័រនេះគឺអំពី USE1។ តែនៅតែបញ្ជាក់លាក់នូវការប្រើផ្សេងទៀតជាក់លាក់។ ប្រសិទ្ធភាពនេះក៏អាចសម្រេចបានដោយប្រើថាវរូបទទេទីមួយក្នុង {{About}} ដូចជាក្នុង:

ជាឧទាហរណ៍: {{for|OTHER TOPIC|PAGE1}} គឺដូចគ្នានឹង {{About||OTHER TOPIC|PAGE1}} (កត់សម្គាល់នូវថាវរូបទទេទីមួយ)។

ទោះជាយ៉ាងណា វាហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាង នៅពេលប្រើទំព័រគំរូ {{For}} តាំងពីពាក្យ "អំពី" មិនបង្ហាញក្នុងឃ្លា។

 • {{For|OTHER TOPIC}} (disambiguous) →
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
 • {{For|OTHER TOPIC|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
 • {{For||PAGE1|PAGE2}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ

ដូចជាមួយ {{Other uses}} មានក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៃទំព័រគំរូ "សម្រាប់" ។

 • {{For2|OTHER TOPIC|CUSTOM TEXT}}

"សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀតនៃ … មើល …"កែប្រែ

"សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម… មើល …"កែប្រែ

{{Details}} ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើ រចនាបថការសង្ខេបមានការច្បាស់លាស់។ ដើម្បីអោយប្រើក្នុងផ្នែកដែលមានផងដែរ អត្ថបទដាច់ដោយឡែកនៅលើប្រធានបទ។

 • {{Details|Article|TOPIC}}

{{Details3}} អនុញ្ញាតពាក្យពេចន៍ណាក្នុងតំណភ្ជាប់:

"ព័ត៌មានបន្ថែម: …"កែប្រែ

 • {{See|OTHER TOPIC}}

ឧទាហរណ៍ជាមួយថាវរូបច្រើន

ទំព័រគំរូនេះយកថាវរូបតែមួយនៃប្រវែងណាមួយ។

"មើលផងដែរ …"កែប្រែ

សម្គាល់: ប្រើនៅពេល OTHER TOPIC គឺទាក់ទងនឹងអ្វីនៃអត្ថបទឥលូវ ហើយចុះនូវរឿងបន្ទាប់បន្សំដោយស្វ័យពន្យល់។

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ សម្រាប់ការប្រើផ្សេងទៀត មើល …"កែប្រែ

 • {{Redirect|REDIRECT}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect|REDIRECT||PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|and|PAGE2}}
 • {{Redirect|REDIRECT|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|and|PAGE3}}
ធាតុផ្លាស់ប្ដូរ
 • {{Redirect-acronym|TERM|PAGE}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE|PAGE1}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
 • {{Redirect2|REDIRECT1|REDIRECT2|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAGE3}}
 • {{Redirect3|REDIRECT|TEXT}}
 • {{Redirect4|REDIRECT1|REDIRECT2}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect6|REDIRECT|USE1|PAGE1}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Redirect7|"REDIRECT1", "REDIRECT2", and "REDIRECT3"|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2}}
សម្គាល់: ប្រសិនជាទំព័រដែលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគោលដៅមានចំនួន {{Redirect2}} ពីរ អាចត្រូវបានប្រើជាជំនួសវិញ។ ប្រសិនជាចំនួនបី ហើយមានទំព័រអសង្ស័យកម្មត្រូវរ៉ូវគ្នាចំនួន {{Redirect10}} បី អាចត្រូវបាមប្រើ។

មនុស្សផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្គាល់: ដូចគ្នានឹង {{About}} លើកលែងតែការប្រើ "មនុស្សផ្សេងទៀត" ជំនួសនៃ "ការប្រើផ្សេងទៀត" ប្រសិនជាថាវរូបតែមួយត្រូវបានប្រើ
សម្គាល់: លំនាំគំរូនឹង "named" ដូចជាក្នុង {{Other persons}} មានសម្រាប់ជម្រើសដូចនឹង "ឈ្មោះក្រៅ" "ស្គាល់ថាជា" ៘ និង ៘

កន្លែងផ្សេងទៀតកែប្រែ

ព្យុះផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្រាប់អត្ថបទអំពី ខ្យល់ព្យុះ:

 • {{Other hurricanes}} (អសង្ស័យកម្ម) →
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG}}
 • {{Other hurricanes|DISAMBIG|THIS}}
 • {{Other hurricanes||THIS}}

នាវាផ្សេងទៀតកែប្រែ

សម្រាប់អត្ថបទអំពី នាវា:

 • {{Other ships|SHIP1}}

ភាពញែកពីគ្នាកែប្រែ

"កុំច្រលំជាមួយ …"កែប្រែ

 • {{Distinguish|PAGE1}}
 • {{Distinguish|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Distinguish2|TEXT}}

"… បញ្ជូនបន្តនៅទីនេះ។ វាមិនត្រូវបានច្រលំជាមួយ …"កែប្រែ

 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1}}
 • {{Redirect-distinguish|REDIRECT|PAGE1|PAGE2|PAGE3|PAGE4}}
 • {{Redirect-distinguish2|REDIRECT|TEXT}}

"… ជាធម្មតាគឺការប្រកបខុសនៃ …"កែប្រែ

 • {{Misspelling|PAGE2}}

"អ្នកអាចនឹងរកមើល …"កែប្រែ

 • {{Looking|PAGE1}}

"អត្ថបទចម្បង: …" និងថែមពីនេះកែប្រែ

ស្វ័យយោងវីគីភីឌាកែប្រែ

សម្គាល់: ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហែតណូតដែលមិនបានន័យពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃវីគីភីឌា ដូចជាការភ្ជាប់អត្ថបទមួយពីលំហនាមចម្បងទៅកាន់លំហនាមវីគីភីឌា។ (មើល: ក្បួននៃរចនាបថ (ស្វ័យយោងត្រូវចៀសវាង) សម្រាប់ពណ៌នាបន្ថែម)។

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកែប្រែ

ទំព័រគំរូចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជាក់លាក់ផលិតនូវឈ្មោះចំ.ក្រុមដោយក្រាល។

សូមមើលផងដែរ categories: THIS, THAT, and THE OTHER

នេះជាទំព័រគំរូសម្រាប់ការតភ្ជាប់ចំ.ក្រុម ដោយផ្ដេក។ តំណភ្ជាប់ផ្ដេកគឺជាញឹកញយដំណោះស្រាយត្រូវ នៅពេល តំណផ្ដេកបញ្ឈរ (ដែលជាចំ.ក្រុមរង និងចំ.ក្រុមមេ) គឺមិនសមគួរឡើយ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ទំព័រគំរូនេះគួរតែបានប្រើលើ ចំ.ក្រុម "ទាំងពីរ" ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់ចម្រាស់រវាងចំ.ក្រុមទាំងពីរ។