របៀបប្រើ

ចំលងកូដខាងក្រោមរួច

{{Information
|ការពិពណ៌នា=
|ប្រភព=
|កាលបរិច្ឆេទ=
|អ្នកបង្កើត=
|ការអនុញ្ញាត=
|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= (ជំរើស)
}}

ឧទាហរណ៍

វង់ក្រចក()

{{Information
|ការពិពណ៌នា=(ពណ៌នាពីឯកសារនៅទីនេះ)
|ប្រភព= (ប្រភពឯកសារ、URL។ឧទាហរណ៍:http://www.astro.uu.se/history/Celsius_eng.html)
|កាលបរិច្ឆេទ=(កាលបរិច្ឆេទពីពេលវេលាបានបង្កើតឯកសារ)
|អ្នកបង្កើត= (អ្នកនិពន្ធ)
|ការអនុញ្ញាត= (បញ្ជាក់ថាឯកសារនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នកបង្កើត)
|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត= (ប្រសិនបើមានVersion បន្ថែមទៀតសូមសរសេរនៅទីនេះ។)
}}
ការពិពណ៌នា

(ពណ៌នាពីឯកសារនៅទីនេះ)

ប្រភពឯកសារ

(ប្រភពឯកសារ、URL។ឧទាហរណ៍:http://www.astro.uu.se/history/Celsius_eng.html)

កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត

(កាលបរិច្ឆេទពីពេលវេលាបានបង្កើតឯកសារ)

អ្នកបង្កើត

(អ្នកនិពន្ធ)

ការអនុញ្ញាត

(បញ្ជាក់ថាឯកសារនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នកបង្កើត)

កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើមានVersion បន្ថែមទៀតសូមសរសេរនៅទីនេះ។)

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ខ្លឹមសារ សេចក្តីអធិប្បាយ
ការពិពណ៌នា ការពិពណ៌នាអំពីឯកសារ ចាំបាច់ សរសេរការពិពណ៌នាអំពីឯកសារ
ប្រភពឯកសារ ប្រភពឯកសារ ចាំបាច់ សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពត៌មានទាក់នងនឹងឯកសារ(ISBN、URLជាដើម)។
កាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើត ពេលវេលានៃការបង្កើតឯកសារ ចាំបាច់ ប្រសិនបើដឹង សូមសរសេរប្រាប់
អ្នកបង្កើត អ្នកបង្កើត ចាំបាច់ បញ្ជាក់អ្នកនិពន្ធ(អ្នកបង្កើត)ឯកសារ
ការអនុញ្ញាត ការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារ ចាំបាច់ ផ្តល់អជ្ញាបណ្ណដល់ការប្រើប្រាស់ឯកសារ
កំនែទំរង់ផ្សេងទៀត កំនែទំរង់ផ្សេងទៀតនៃឯកសារ ប្រសិនបើវាមានកំនែទំរង់ផ្សេងទៀត សូមតភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារ

ចំណាត់ថា្នក់ក្រុម

មើលផងដែរ