ទំព័រគំរូ:Lead missing

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Lead missing

Usageកែប្រែ

Place {{Lead missing|date=ខែមករា ២០២១}} at the top of articles where the lead section is non-existent.

Notesកែប្រែ