ទំព័រគំរូ:See also2

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ឧទាហរណ៍កែប្រែ

កូដ លទ្ធផល
{{see also2}}
{{see also2|[[Article]]}}
{{see also2|[[Article]]|[[Article]]}}
{{see also2|[[Article]]|[[Article]]|[[Article]]}}

និងជាបន្តបន្ទាប់បានដល់ 15 ថាវរូប។