ទំព័រគំរូ:User en

en This user is a native speaker of English.


ការប្រើប្រាស់កែប្រែ

ទំព័រគំរូនេះនឹងបញ្ចូលទៅទំព័ររបស់លោកអ្នក ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបន្តបន្ទាប់: