ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Administrator

Admin mop.PNG អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាអ្នកអភិបាល នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ (បញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់)
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usageកែប្រែ

  • Optional parameter 1: the name of the site on which the user is an admin
  • lang_code parameter: used together with the optional parameter 1
  • RFA parameter: the wikilink (without square brackets) of the user's RFA (English Wikipedia only)
  • recall parameter: with "recall=yes", the page is placed in Category: Wikipedia administrators open to recall

Examples:

{{User wikipedia/Administrator|RFA=Wikipedia:Requests for adminship/FredBloggs}}

{{User wikipedia/Administrator|[[Wikimedia Commons|Commons]]|lang_code=commons}}
{{User wikipedia/Administrator|[[WP:Meta|]]|lang_code=m}}

{{User wikipedia/Administrator|[[Wiktionary]]|lang_code=Wikt}}
{{User wikipedia/Administrator|[[Wikiqoute]]|lang_code=q}}
{{User wikipedia/Administrator|[[Wikibooks]]|lang_code=b}}

{{User wikipedia/Administrator|[[German Wikipedia]]|lang_code=de}}
{{User wikipedia/Administrator|[[Norwegian Wikipedia]]|lang_code=no}}

{{User wikipedia/Administrator|recall=yes}}
...

See alsoកែប្រែ

External linksកែប្រែ