អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាអ្នកអភិបាល នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ (បញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់)