វិគីភីឌា:អ្នកអភិបាល

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:Administrators)

ការងាររបស់អ្នកអភិបាល /Administrative tools

កែប្រែ

លុបចោល /Delete

កែប្រែ

They can delete and undelete pages. Pages can be deleted because of a request for deletion or they can be quickly deleted under policy. Undeletion requests should be made at វិគីភីឌា:Requests for undeletion.

លុបចោលកំណែ /Revision Delete
កែប្រែ

Administrators can also hide revisions of a page from public view by deleting them. Only other administrators can see the deleted revisions. Revisions should only be hidden in special cases, listed here.

ការពារ /Protect

កែប្រែ

They can protect, unprotect and change protected pages, including those in the MediaWiki namespace, and other users' personal Javascript or CSS (.js or .css) files.

ហាមឃាត់ /Block

កែប្រែ

They can block and unblock users who are causing trouble.

ត្រឡប់ /Rollback

កែប្រែ

They can rollback changes. This lets them quickly undo all the changes by a user to a page if they are the newest changes. The change is automatically marked as a small change and gives the following change summary:

m Reverted changes by User A (talk) to last version by User B

To use bot rollback, you type in the URL http://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=Example&bot=1 replacing Example with the user name, and then you can rollback changes and hide them from the recent changes along with the rolled back edit, but this should only be used for large amounts of vandalism, like with a vandalbot.

នាំចូលទំព័រ /Import pages

កែប្រែ

They can import pages from other Wikipedias.

មើលទំព័រដែលមិនបានតាមដាន /View unwatched pages

កែប្រែ

They can see which pages are not on someone's watchlist.

គ្រប់គ្រងសិទ្ធអ្នកប្រើប្រាស់ /Manage userrights

កែប្រែ

They can give some user rights to others. They can add or remove rollback, IP block exempt and the flood flag for all accounts.

អ្នកការិយាល័យ /Bureaucrat

កែប្រែ

A bureaucrat can do a few more things than an administrator, but they should only use these while acting on consensus. Bureaucrats can give administrator or bureaucrat rights to other users, following a successful request on វិគីភីឌា:Requests for permissions. On the Simple English Wikipedia bureaucrats can also remove administrator status following a successful request for removal of rights (deadminship), or in certain emergency situations for protection of the wiki. They can also "flag" bots, which means to hide their contributions from the new changes and put them in the bot group. Bureaucrats can also help users who want to change their username. Requests for name changes should be made directly to the talk page of one of the listed bureaucrats, or on វិគីភីឌា:Changing username.

អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ /CheckUser

កែប្រែ

A select few administrators have checkuser access. They can see the IP addresses of named editors. They can also see which users edit from certain IP addresses, as well as some information on the browser used for editing. There are many rules as to who can become a CheckUser, and how CheckUsers have to behave. These rules are listed on the CheckUser policy page. CheckUsers can help fight vandalism this way. CheckUser requests can be made at វិគីភីឌា:Requests for checkuser.

Certain administrators have oversighter access. Page revisions can be hidden or removed from the public history so they can only be seen by other oversighters and developers. The right is a sensitive one, and removes private data that can cause legal problems. There are many rules as to who can become an oversighter, and how oversighters have to behave. These rules are listed on the Oversighter policy page. Oversighters can help fight vandalism this way. Oversighter requests should only be made privately, and not on Wikipedia. See the Oversighter page.

បញ្ជីរាយនាម សមាជិកនៃក្រុមអ្នកអភិបាល /List of administrators

កែប្រែ

អតីតសមាជិកនៃក្រុមអភិបាល

កែប្រែ

លឹម សុវណ្ណវិចិត្រពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

ពិសិដ្ឋពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Bookofjudeពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Fuzheadoពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Jose77ពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Ken95ពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Kiensvayពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Master2841ពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Phearahakពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Sen Rornពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Thearithពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

T-Rithyពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Trezooពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Willuconquerពិភាក្សា | ការរួមចំនែក | ហាមឃាត់ | ការពារ | លុប | ប្តូរទីតាំង

Requesting administrator, bureaucrat, checkuser or oversighter rights

កែប្រែ

Users who want to request administrator, bureaucrat, checkuser or oversighter rights can do this at Wikipedia:Requests for permissions. Note that only administrators can become bureaucrats, checkusers or oversighters.

មើលផងដែរ

កែប្រែ