ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
United Nations Charter
Signed២៦ មិថុនា ១៩៤៥
LocationSan Francisco, California, សហរដ្ឋអាមេរិក
Effective២៤ តុលា ១៩៤៥
ConditionRatification by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom, United States and by a majority of the other signatory states.
Parties១៩៣
Depositaryសហរដ្ឋអាមេរិក
Languagesអង់គ្លេស, បារាំង, អារ៉ាប់, ចិន, រុស្សី
Charter of the United Nations at Wikisource
Uncharter.pdf


មើលផងដែរកែប្រែ

កំណត់ចំណាំ និងឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ