នារាយណ៍ (សៀមสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ១៦ ខែកុម្ភៈ ១៦៣៣ - ១១ ខែកក្កដា ១៦៨៨) ជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រអយុធ្យាចាប់ពីឆ្នាំ១៦៥៦ ដល់ ១៦៨៨។

នារាយណ៍
นารายณ์
King of Ayutthaya

Narai.JPG
Statue of Narai the Great, created in 1966, near Lopburi provincial hall
King of Ayutthaya
រជ្ជកាល 26 October 1656 – 11 July 1688
អង្គមុន Si Suthammaracha
អង្គក្រោយ Phetracha
រាជបច្ឆាញាតិ
Sudawadi, Princess Yothathep
វង្ស Prasat Thong Dynasty
បិតា Prasat Thong
មាតា Sirithida[១]
ប្រសូត 16 February 1633
សុគត 11 កក្កដា 1688(1688-07-11)
(aged c. 58–59)

តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅកែប្រែ

  1. M.L. Manich Jumsai (เขียน) ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน (แปล). สมเด็จพระนารายณ์ และโกษาปาน. กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว, 2531, หน้า 17 (ថៃ)