នុយក្លេអូស៊ីត

នុយក្លេអូស៊ីត (បារាំងnucléoside, អង់គ្លេសnucleoside) មានន័យថាសមាសធាតុដែលមានសមាសភាពជាបាសនិងស្ករប៉ង់តូសតែប៉ុណ្ណោះ អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជានុយក្លេអូទីតដែលគ្មានក្រុមផូស្វាត ដោយមានសមាសភាពជានុយក្លេអូបាស (ឬបាសអាសូត) និងស្ករដែលមានកាបូន 5 (រីបូសនិងដេអុកស៊ីរីបូស)។