បារាជិកកណ្ឌ​នៃ​ភិក្ខុ

បារាជិកកណ្ឌ​សិក្ខាបទ​ទី ១កែប្រែ

សៀវភៅ​លេខ ១
និទាន​សុទិន្នភិក្ខុ ទំព័រ ៣៥
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​ដំបូង ទំព័រ​ ៥៩
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់ ទី ១ និទាន​មេស្វា ទំព័រ ៦៥
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់​ ទី ២ និទាន​វជ្ជីបុត្តកភិក្ខុ​ ទំព័រ ៧១
ចំណែក​សិក្ខាបទ ទំព័រ ៧៣
លក្ខណៈ​មិន​ពោល​លា​សិក្ខា ទំព័រ​ ៧៥
លក្ខណៈ​ពោល​លា​សិក្ខា ទំព័រ ៨៣
លក្ខណៈ​មិន​ពោល​លា​សិក្ខា ទំព័រ ៨៧
របៀប​សំដែង​អំពី​អង្គជាតិ​ និង ទ្វារ​មគ្គ​ឥត​ស្រោម​ទ្រនាប់ ទំព័រ ៩១
របៀប​សំដែង​អំពី​អង្គជាតិ និង ទ្វារ​មគ្គ​មាន​ស្រោម​ទ្រនាប់ ទំព័រ ១០៧
វិនីតវត្ថុ រឿង​ភិក្ខុ​មិន​បាន​ពោល​លា​សិក្ខា​ជា​ដើម ទំព័រ ១១៣

បារាជិកកណ្ឌ​សិក្ខាបទ​ទី ២កែប្រែ

សៀវភៅ​លេខ ១
និទាន​ធនិយភិក្ខុ ទំព័រ ១៣៥
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​ដំបូង ទំព័រ​ ១៤៧
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់ ទំព័រ ១៤៧
ចំណែក​សិក្ខាបទ ទំព័រ ១៥១
និយាយ​អំពី​ទ្រព្យ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ផែនដី ទំព័រ​ ១៥៥
និយាយ​អំពី​ប្រយោគ​បង្គាប់​ ទំព័រ​ ១៧៣
អាការ​នៃ​អវហារ ទំព័រ​ ១៧៥
វិនីតវត្ថុ រឿង​ភិក្ខុ​ត្រេច​ទៅ​បិណ្ឌបាត​ជា​ដើម​ ទំព័រ​ ១៨៥

បារាជិកកណ្ឌ​សិក្ខាបទ​ទី ៣កែប្រែ

សៀវភៅ​លេខ ១
និទាន​​ក្នុង​សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​ដំបូង ទំព័រ ២២២
និយាយ​អំពី​អានាបានស្សតិសមាធិ ទំព័រ​ ២២៩
និទាន​ក្នុង​សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់ ទំព័រ ២៣៣
ចំណែក​សិក្ខាបទ ទំព័រ ២៣៩
និយាយ​អំពី​ប្រយោគ​បង្គាប់​ ទំព័រ​ ២៤៣
និយាយ​អំពី​ពណ៌នា​សេចក្តី​ស្លាប់ ទំព័រ​ ២៤៧
និយាយ​អំពី​ដំណើរ​សម្លាប់​ដោយ​រូប​ជា​ដើម ទំព័រ​ ២៥១
និយាយ​អំពី​ដំណើរ​បង្គាប់​ឲ្យ​ស្លាប់​ជា​ដើម ទំព័រ​ ២៥៥
វិនីតវត្ថុ រឿង​ភិក្ខុ​ពណ៌នា​សេចក្តី​ស្លាប់​ជា​ដើម ទំព័រ​ ២៥៧

បារាជិកកណ្ឌ​សិក្ខាបទ​ទី ៤កែប្រែ

សៀវភៅ​លេខ ១ ទំព័រ ២៨៥
រឿង​ភិក្ខុ​ពោល​អួត​ឧត្តរិមនុស្សធម្ម ទំព័រ ២៨៧
រឿង​ពួក​ភិក្ខុ​នៅ​ទៀប​ឆ្នេរ​ស្ទឹង​វត្តុមុទា ទំព័រ​ ២៨៩
និយាយ​អំពី​មហាចោរ ៥ ពួក ទំព័រ ២៩៣
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​ដំបូង ទំព័រ ២៩៧
សេចក្តី​បញ្ញត្តិ​ជា​បន្ទាប់ ទំព័រ​ ២៩៧
ចំណែក​សិក្ខាបទ ទំព័រ​ ២៩៩
និយាយ​អំពី​ឧត្តរិមនុស្សធម្ម​មាន​ឈាន​ជា​ដើម ទំព័រ​ ៣០៣
និយាយ​អំពីសុទ្ធិកជ្ឈាន ទំព័រ​ ៣១១
និយាយ​អំពី​មគ្គ​ជា​ដើម ទំព័រ​ ៣១៣
និយាយ​អំពី​ខណ្ឌចក្ក ទំព័រ​ ៣១៩
និយាយ​អំពី​ពុទ្ធចក្ក ទំព័រ​ ៣២៥
និយាយ​អំពី​បេយ្យាល ១៥ ទំព័រ​ ៣៣៩
វិនីតវត្ថុ និយាយ​អំពី​សេចក្តី​តាំង​ចិត្ត​ជា​ដើម ទំព័រ​ ៣៤៧
វិនីតវត្ថុ និទាន​អដ្ឋិសង្ខលិកប្រេត​ជា​ដើម ទំព័រ​ ៣៦១