ប្រជានាម (អង់គ្លេសdemonym; /ˈdɛmənɪm/; δῆμος dẽmos "people, tribe", ὄνομα ónoma "name") គឺជាពាក្យហៅអ្នករស់នៅ ឬជនជាតិនៅកន្លែងមួយ ដែលមកពីឈ្មោះកន្លែងនោះ។[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. George H. Scheetz (1988) Names' Names: A Descriptive and Pervasive Onymicon Schütz Verlag