ប្រតិកម្មគីមី

ប្រតិកម្មគីមី​ គឺជា ដំណាលនៃបំលាស់ប្តូរអង្គធាតុមួយទៅអង្គធាតុមួយទៀត ដោយឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ការ​តម្រៀប​នៃ​អាតូម ​ឬការបន្ថែម​ ឬការដកចេញនូវ​អាតូម​របស់​ម៉ូលេគុលនោះ​។ ដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះ​​ការសិក្សាទៅលើ​បរមាណូ​មាន​ការរីកចម្រើនខ្លាំង ​គីមីវិទូចាត់ទុកដំណាលដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនូវ​ទម្រង់ណ្វៃយូ (nucleus) ជាប្រតិកម្មបរមាណូ​ ឬ ប្រតិកម្មនុយក្លេអែរ ​។​ ប្រតិកម្មគីមីអាចចែកចេញ​ជាច្រើនប្រភេទ ​តែអ្នកប្រាជ្ញគីមី​ចែក​វាដោយគិតពីធម្មជាតិ​ទាក់ទង​នឹង​កំដៅ​នៃ​ប្រតិកម្ម​ ឬ​លក្ខណៈប្រតិកម្ម ។ បើមើលធម្មជាតិនៃកំដៅរបស់ប្រតិកម្ម យើង​អាចចែក​ប្រតិកម្ម​គីមីជា ៣ ៖

  1. ប្រតិកម្មបញ្ចេញកំដៅ (exothermic reactions),
  2. ប្រតិ្តកម្មស្រូបកំដៅ (endothermic reactions) និង
  3. ប្រតិ្តកម្មមិនស្រូបឬបញ្ចេញកំដៅ (Athermic reaction) ។


ប្រវត្តិកែប្រែ

សមីការ Pu + se=> cm + n

3 Elementary reactions

លំនឹងគីមីកែប្រែ

 Thermodynamicsកែប្រែ

 Kineticsកែប្រែ

ប្រភេទប្រតិកម្មកែប្រែ

ប្រភេទមូលដ្ឋានទាំង៤កែប្រែ

 Synthesisកែប្រែ

 Decompositionកែប្រែ

Single replacementកែប្រែ

 Double replacementកែប្រែ

 Oxidation and reductionកែប្រែ

 Complexationកែប្រែ

 Acid-base reactionsកែប្រែ

Precipitationកែប្រែ

 Solid-state reactionsកែប្រែ

 Photochemical reactionsកែប្រែ

 Catalysisកែប្រែ

 Reactions in organic chemistryកែប្រែ

9.1 Substitution

9.2 Addition and elimination

9.3 Other organic reaction mechanisms

 Biochemical reactionsកែប្រែ

 Applicationsកែប្រែ

Monitoringកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

Bibliographyកែប្រែ