បរមាណូ

ភាគល្អិតតូចបំផុតដែលមិនអាចបំបែកទៀតបាន
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី អាតូម)

បរមាណូអាតូម (អង់គ្លេសatom) គឺជាភាគល្អិតតូចបំផុតដែលមិនអាចបំបែកទៀតបាន។[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. "Atom". Compendium of Chemical Terminology (IUPAC Gold Book) (2nd រ.រ.). IUPAC. http://goldbook.iupac.org/A00493.html។ បានយកមក 2015-04-25.