ក្នុង​គណិតវិទ្យា ផលបូក​រីម៉ាន (Riemann sum) គឺ​ជា​វិធីសាស្រ្ត​កំនត់​តំលៃ​ប្រហែល​នៃ​ក្រលាផ្ទៃ​សរុប​ខាងក្រោម​ខ្សែកោង​នៅ​លើ​ក្រាប។​ វាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមគណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់ ប៊ែនហាដ រីម៉ាន (Bernhard Riemann) ។

និយមន័យ កែប្រែ

គេមាន​អនុគមន៍   ជាប់លើចន្លោះ   ។ គេចាត់ទុក   និងបំនែកតូចៗ   ដែល  

ផលបូករីម៉ាននៃ   លើ   កំនត់ដោយ

 

ការអនុវត្តន៍ កែប្រែ

ផលបូករីម៉ាន​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​គណនា​អាំងតេក្រាល​ដោយវិធីសាស្រ្តចតុកោណកែង

 

សំរាយបញ្ជាក់ កែប្រែ

តាម​និយមន័យ​អាំងតេក្រាល គេមាន

  d'où  

ដោយធ្វើផលបូលចំពោះ   គេទទួលបាន

 

ដែល  

គេមាន   ។ តាមទ្រឹស្តីបទហៃនេ (Heine theorem) អនុគមន៍   ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ   មាន   ដែល

 

គេចាត់ទុកទំនាក់ទំនងចំពោះ n ធំគ្រប់គ្រាន់ ហេតុនេះ  

ដូចនេះ

 

ដែល  

ករណីពិសេស កែប្រែ