ក្រឡាផ្ទៃជារង្វាស់បរិមាណឬទំហំនៃផ្ទៃ (ផ្ទៃជាផ្ទាំងឬតំបន់) ដែលខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោងបិទជិត។

ខ្នាតក្រឡាផ្ទៃ

កែប្រែ

ខ្នាតសម្រាប់វាស់ក្រឡាផ្ទៃរួមមាន

រូបមន្តក្រឡាផ្ទៃសំខាន់

កែប្រែ
រូបមន្តទូទៅចំពោះក្រឡាផ្ទៃ:
ទ្រង់ទ្រាយ រូបមន្ត អញ្ញត្ត
ការ៉េ     ជារង្វាស់ជ្រុងការ៉េ
ត្រីកោណសម័ង្ស    ជារង្វាស់ជ្រុងត្រីកោណសម័ង្ស
បញ្ចកោណនិយ័ត     ជារង្វាស់ជ្រុងបញ្ចកោណនិយ័ត
អដ្ឋកោណនិយ័ត     ជារង្វាស់ជ្រុងអដ្ឋកោណនិយ័ត
ពហុកោណនិយ័ត     ជាអាប៉ូតែម (apothem) ឬជាកាំនៃរង្វង់ចារឹកក្នុងពហុកោណ និង   ជាបរិមាត្រពហុកោណ
ពហុកោណនិយ័ត     ជាបរិមាត្រពហុកោណ និង   ជាចំនួនជ្រុងពហុកោណ
ពហុកោណនិយ័ត (ប្រើរង្វាស់គិតជាដឺក្រេ)  
ចតុកោណកែង     និង   ជារង្វាស់ជ្រុងនៃចតុកោណកែង (ទទឹង និង បណ្តោយ)
ប្រលេឡូក្រាម (ទូទៅ)     ជារង្វាស់បាត និង   ជារង្វាស់កំពស់កែងនឹងបាត
ចតុកោណស្មើ     និង   ជារង្វាស់ប្រវែងនៃអង្កត់ទ្រូងទាំងពីររបស់ចតុកោណស្មើ
ត្រីកោណ (សូមមើលបន្ថែម ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ)     ជារង្វាស់បាត និង   ជារង្វាស់កំពស់ (កំពស់ដែលកែងនឹងបាត)
ត្រីកោណ     និង   ជារង្វាស់ជ្រុងពីរ និង   ជារង្វាស់មុំអមដោយជ្រុងទាំងពីរនេះ
រង្វង់      ជារង្វាស់កាំរង្វង់ និង   ជារង្វាស់អង្កត់ផ្ចិត
អេលីប     ជាកន្លះអ័ក្សធំ និង   ជាកន្លះអ័ក្សតូច
ចតុកោណព្នាយ     និង   ជារង្វាស់ជ្រុងស្រប និង   ជាចំងាយរវាងជ្រុងស្រប (កំពស់)
ក្រឡាផ្ទៃសរុបនៃស៊ីឡាំង     ជាកាំនិង និង   ជាកំពស់នៃស៊ីឡាំង
ក្រឡាផ្ទៃខាងនៃស៊ីឡាំង  
ក្រឡាផ្ទៃសរុបនៃកោន     ជាកាំនិង   ជារង្វាស់ទ្រនុងខាងនៃកោន
ក្រឡាផ្ទៃខាងនៃកោន  
ក្រឡាផ្ទៃសរុបនៃស្វ៊ែរ      ជាកាំ និង   ជាអង្កត់ផ្ចិតស្វ៊ែរ
ចម្រៀករង្វង់     ជាកាំនិង   មុំផ្ចិត (គិតជារ៉ាដ្យង់)