ផានខាំ វិផាវ៉ាន

ផានខាំ វិផាវ៉ាន ( ឡាវ : ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ពាន់គាំ វិភាវណ្ណ) កើតនៅទី 14 ខែមេសាឆ្នាំ 1951 គឺជាអ្នកនយោបាយឡាវដែលជាសមាជិកមួយ ការិយាល័យនយោបាយនិងជាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ របស់បក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវ ។ គាត់ក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាឡាវ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2021។  ពីមុនគាត់ជាអនុប្រធាននៃប្រទេសឡាវ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឡាវ និងជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពឡាវ-វៀតណាម ។

ផានខាំ វិផាវ៉ាន
ພັນຄຳ ວິພາວັນ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ
ក្នុងការិយាល័យ
22 មីនា 2021
ប្រធានាធិបតីថងលូន ស៊ីស៊ូលីត
មុនថងលូន ស៊ីស៊ូលីត
អនុប្រធានឡាវ
ក្នុងការិយាល័យ
20 មេសា 2016 – 22 មីនា 2021
ប្រធានាធិបតីប៊ុនយ៉ាំង វ៉រ៉ាជីត
មុនប៊ុនយ៉ាំង វ៉រ៉ាជីត
បន្ទាប់ប៉ានី យ៉ាថរទូ
ប៊ុនថង ជីតម៉ានី
សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍រ​បស់លេខាធិការដ្ឋានបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវ
ក្នុងការិយាល័យ
21 មករា 2016 – 15 មករា 2021
អគ្គ​លេខា​ធិ​ការប៊ុនយ៉ាំង វ៉រ៉ាជីត
មុនប៊ុនយ៉ាំង វ៉រ៉ាជីត
បន្ទាប់ប៊ុនថង ជីតម៉ានី
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត (1951-04-14) 14 មេសា 1951 (អាយុ 71)
អាណាព្យាបាលបារាំងរបស់ប្រទេសឡាវ
សញ្ជាតិឡាវ
គណបក្ស​នយោបាយបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវ
អាជីពអ្នកនយោបាយ