ផ្លូវជាតិលេខ៦ ជាផ្លូវជាតិមួយដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅបណ្តាខេត្តផ្សេងៗដូចជា ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ធំ និងតំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប ដែលមាន ប្រវែងប្រហែល ៣១២ គីឡូម៉ែត។