ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ប្រទេសកម្ពុជា)