នៅក្នុងផ្សារគោកមននេះមានប្រជាជនលក់ដូរទំនិញច្រើនគួរសមដែរ ព្រោះថាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិនេះមានច្រើនគ្រួសារដែរ ហើយក៏មានប្អូនទាហ៊ានដែលទៅឈរយាមនៅប្រាសាទតាមាន់, ប្រាសាទតាក្របីជាដើមដែលតែងតែមិនទិញទំនិញ គ្រឿងទេស ម្ហូបអាហារពីផ្សារគោកមននេះ។

មើលផងដែរកែប្រែ