ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (អង់គ្លេស: income tax)