ពហុកោណនិយ័ត ជាពហុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងនិងមុំទាំងអស់មានទំហំស្មើគ្នា។

ប្រភេទ

កែប្រែ
 

លក្ខណៈ

កែប្រែ
  • គ្រប់ពហុកោណនិយ័តមានរង្វង់ចារឹកក្នុង​និងរង្វង់ចារឹកក្រៅ​ដែលមានផ្ចិតតែមួយ។ ផ្ចិតនោះគឺជាទីប្រជុំទំងន់របស់វា។
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន   ជ្រុង ដែល   មានផលបូកមុំក្នុងសរុប  ។ មុំនីមួយៗមានទំហំ 
  • ពហុកោណនិយ័តមានផលបូកមុំក្រៅសរុប  ។ មុំក្រៅនីមួយៗមានទំហំ  
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន   ជ្រុង ដែល   មានអង្កត់ទ្រូងចំនួន 
  • ពហុកោណនិយ័តដែលមាន   ជ្រុង ដែល   និងមានប្រវែងជ្រុង   មានក្រលាផ្ទៃ