ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (អង់គ្លេសInternational trade) គឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃcapital, ទំនិញ និងសេវាកម្ម ឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនអន្តរជាតិ ឬទឹកដីប្រទេស។