គ្រប់គ្រងតម្រងការបំពានច្បាប់

Of the last ៩៥២៥ actions, ០ (០%) have reached the condition limit of ១០០០, and ៧៦ (០,៨%) have matched at least one of the filters currently enabled.

Welcome to the Abuse Filter management interface. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

តម្រងទាំងអស់

ជម្រើស
ID តម្រង ការពិពណ៌នាជាសាធារណៈ វិបាក ស្ថានភាព ត្រូវបានកែប្រែលើកចុងក្រោយ គំហើញ
evw   ប្រើ ម៉ោង១៧:០៣ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ដោយ Vituzzu (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក) ឯកជន