ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:វិធីតែងមួយទំព័រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
===ដាក់ទំរង់តួអក្សរ===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"{{tablabonita}}
|<center>'''វិធីដាក់ទំរង់អក្សរវិធីដាក់ទំរង់'''</center> ||<center>'''ឧទាហរ'''</center> ||<center>'''លទ្ធផល'''</center>
|-
| <nowiki>[[សញ្ញាណ]]</nowiki>||<nowiki>[[រូបវិទ្យា]]</nowiki> ||[[រូបវិទ្យា]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក