ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ហឝ៌វម៌្មទី៤"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| coronation =
| full name = ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីហឝ៌វម្ម៌ទេវ
| posthumous name = សទាឝិវបទ
| predecessor = [[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]]
| successor = [[ជយវម៌្មទី៧]], [[ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២]]
| religion = [[ពុទ្ធសាសនា]]
| spouse =
|}}
 
វ្រះបាទ'''ហឝ៌វម៌្មទី៤''' រជ្ជកាល (គ.ស ១០៦៦-១០៨០) ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ '''ធូលីវ្រះបាទ ធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញឝ្រីហឝ៌វម្ម៌ទេវ'''។
១៥-វ្រះបាទ សទាសិវបទ vrah pāde Sadāçivapada= ព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី៣ Harsavarman III( 1066-1080 AC) ព្រះនាមពេលសោយរាជ្យ "ធូលី វ្រះបាទធូលីជេងវ្រះកម្រតេង អញស្រីហស៌វម្ម៌ទេវ" ។
ព្រះអង្គជារាជបុត្រព្រះបាទ[[សូយ៌្យវម៌្មទី១]]។ ព្រាហ្មណ៍បុរោហិត [[យោគិឝ្វរបណ្ឌិត]] ឯកសារលោក[[ត្រឹង ងា|ត្រឹង-ងា]] ថារាជបុរោហិតព្រាហ្មណ៍ [[ទិវាករបណ្ឌិត]]។ ទ្រង់មានព្រះបរមមរណនាមថា '''វ្រះបាទសទាឝិវបទ'''។ ព្រះបាទន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២ មានជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជព្រះបាទ[[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]] និងហឝ៌វម៌្មទី៤។ ទ្រង់បានសោយរាជបន្តពីព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គ [[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]] ហើយរាជធានីរបស់ទ្រង់ក៏អាចហៅថា ''យឝោធរបុរទីពីរ'' ក៏បានដែលមានមណ្ឌលនៅចំកណ្ដាលជា[[ប្រាសាទបាពួន]] សាងឡើងដោយព្រះភាតារបស់ទ្រង់ និង[[បារាយណ៍ខាងលិច]]ជា[[ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ#ស្រះ និង បារាយណ៍|បារាយណ៍]]ធំ។
ព្រះអង្គជារាជបុត្តព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ។ ព្រាហ្មណ៍បុរោហិត យោគីស្វរបណ្ឌិត (yogiçvarapandita) ឯកសារលោកត្រឹង ងា ថារាជបុរោហិតព្រាហ្មណ៍ ទិវាករបណ្ឌិត (Divakarapandita) ។
១៦-វ្រះបាទ ស្រីនឫបតីន្ទ្រវម៌្ម vrah pāde çrī Nrpatindravarmma ឬ វ្រះបាទកម្រតេងអញស្រីនឫបតីន្ទ្រវម្ម៌= ព្រះបាទ នឫកតីន្ទ្រវរ្ម័ន Narapatindravarman (1080-1113 AC) ។
ព្រះអង្គគ្រងរាជ្យនៅរាជធានី យសោធបុរ ដោយសារជាប់សាច់ញាតិជាមួយ ឬអាចជាព្រះអនុជព្រះបាទ ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី២ និងហស៌វរ្ម័នទី៣ ។
 
រជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ច្របូកច្របល់ដោយសារការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុងដែលនៅទីបញ្ចប់ទ្រង់មិនអាចច្បាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមបាន។ ដូច្នេះ ហឝ៌វម៌្មទី៤ ទ្រង់ជាក្សត្រចុងក្រោយនៃសន្តតិវង្សរបស់ទ្រង់។ ស្ដេចស្នងរាជ្យបន្តពីទ្រង់គឺ [[ជយវម៌្មទី៧]] ជាក្សត្រជ្រែករាជ្យមកពីតំបន់[[ប្រាសាទវិមាយ|វិមាយ]] នៅ[[ខ្ពង់រាបគោរាជ]] នៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ន។<ref>[[#Higham2003|Higham, 2003]], pp.107 ff</ref> ប្រហែលជាហឝ៌វម៌្មទ្រង់មិនទាន់បានសុគតនៅឡើយទេក្នុងឆ្នាំ ១០៨០ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានបោះបង់[[អង្គរ]]ចោលទៅវិញទេ និង បានភៀសព្រះកាយទៅខាងត្បូងវិញ ដែលជាកន្លែងពួកអ្នកដង្ហែតាមទ្រង់បានបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង[[ជយវម៌្មទី៧]]{{Citation needed|date=August 2009}}។
'''Harshavarman III''' ({{lang-km|ហស៌វរ្ម័នទី៣}}) was a king of [[Khmer Empire|Khmer]] who ruled from 1066 to about 1080 AD. He succeeded his elder brother [[Udayadityavarman II]] and his capital was the so-called ''Second [[Yasodharapura]]'', which had its center in [[Baphuon]], built by his brother, and [[West Baray]] as its principal [[Architecture of Cambodia#Srah and baray|bàrày]].
 
He was named in steleទ្រង់មានព្រះនាងក្នុងផ្ទាំងសិលាចារឹក K.908 at៩០៨ នៅ[[Preah Khanប្រាសាទព្រះខ័ន]] as a maternal ancestor of ជាបុព្វការីជនខាងមាតារបស់ព្រះបាទ[[Jayavarman VIIជយវម៌្មទី៨]], even if a long dispute rose out of this issue.ហាក់បីដូចជាជំលោះយូរយារបានកើតឡើងដោយសារបញ្ហានេះ។<ref>{{cite web|first=Sunday|last=John|author2=et al.|title=Preah Khan Conservation Project - Report VII Appendix A|url=http://www.wmf.org/sites/default/files/wmf_publication/Preah_Khan_Conservation_Project_Report_VII_Appendix_A.pdf|publisher=World Monuments Fund|location=New York, USA|pages=27–28|format=PDF|date=April 11, 1997|accessdate=2009-08-17}}</ref>
His reign was upset by internal rebellions that finally he was not able to battle out. So Harshavarman III was the last ruler of his dynasty. His successor, [[Jayavarman VI]], was an usurper who came from [[Prasat Hin Phimai|Phimai]] area, on the [[Khorat Plateau]], in present day [[Thailand]].<ref>[[#Higham2003|Higham, 2003]], pp.107 ff</ref> Maybe Harshavarman didn't die in 1080, but rather he abandoned [[Angkor]] and took refuge in the south, where his followers kept fighting against [[Jayavarman VI]]{{Citation needed|date=August 2009}}. Harshavarman received the posthumous name of ''Sadaśivapada''.
 
==កំណត់ជើងក្រោម==
He was named in stele K.908 at [[Preah Khan]] as a maternal ancestor of [[Jayavarman VII]], even if a long dispute rose out of this issue.<ref>{{cite web|first=Sunday|last=John|author2=et al.|title=Preah Khan Conservation Project - Report VII Appendix A|url=http://www.wmf.org/sites/default/files/wmf_publication/Preah_Khan_Conservation_Project_Report_VII_Appendix_A.pdf|publisher=World Monuments Fund|location=New York, USA|pages=27–28|format=PDF|date=April 11, 1997|accessdate=2009-08-17}}</ref>
 
==Footnotes==
<references/>
 
==ឯកសារយោង==
==References==
*{{cite book
|last1=Higham
{{s-start}}
{{s-reg}}
{{succession box|before=[[ឧទយាទិត្យវម៌្មទី២]]|title=[[បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា|ចក្រវរ្តិននៃកម្វុជទេឝ]]|years=១០៦៦&ndash;១០៨០|after=[[ជយវម៌្មទី៧]], [[ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី២]]}}
{{succession box|before=[[Udayadityavarman II]]|title=[[King of Cambodia|Emperor of Angkor]]|years=1066&ndash;1080|after=[[Jayavarman VI]]}}
{{s-end}}
 
}}
{{DEFAULTSORT:Harshavarman Iii}}
[[Category:Cambodian monarchsក្សត្រនៃកម្វុជទេឝ]]
[[Category:ព្រហ្មញ្ញសាសនិកខ្មែរ]]
[[Category:Cambodian Hindus]]
[[Category:Hindu monarchsក្សត្រហិណ្ឌូសាសនា]]
[[Category:ក្សត្រសតវត្សទី១១នៅអាស៊ី]]
[[Category:11th-century monarchs in Asia]]
 
 
២៨៦៧០

កំណែប្រែ