ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "A"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
::abandonment= បតិនិស្សគ្គានុបស្សា ​(contemplation of abandoning) ជាវិបស្សនាមួយក្នុងចំនោម[[មហាវិបស្សនា១៨(18 principal insights)]]។ (សំ. វិបស្សនា vippasanā) ហើយរួមទាំង [[អាណាបាសតិ១៦(16 anāpānāsati)]]។
::abbhokāsik'anga=
[[វិបស្សនា១៨]]
៤៣៨

កំណែប្រែ