ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Edwin A. Abbott"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ <big>Edwin A. Abbott was an English schoolmaster and theologian and best known for his mathematical satire Flatland (18...)
 
<big>Edwin A. Abbott was an English schoolmaster and theologian and best known for his mathematical satire Flatland (1884).</big>
 
[[ឯកសារ:6e11fe46c1359efe3c2b3157242d9756.jpg.png|1024x1024px|គ្មានស៊ុម|កណ្តាល]]
'''
'''<big>Available Works</big>'''
 
<big>[[Flatland]] (1885)
៤៣៨

កំណែប្រែ