ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អ៊ីឌ្វីន អេ អែបត់"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
<big>Edwin A. Abbott was an English schoolmaster and theologian and best known for his mathematical satire Flatland (1884).</big>
 
[[ឯកសារ:6e11fe46c1359efe3c2b3157242d9756.jpg.png|500x500px|គ្មានស៊ុម|កណ្តាល]]
'''<big>Available Works</big>'''
 
<big>[[Flatland]] (1885)
Flatland: A Romance of Many Dimensions is a classic 19th century novella that satirizes the social hierarchy of Victorian society using mathematical figures and ideas.</big>
[[ឯកសារ:6e11fe46c1359efe3c2b3157242d9756.jpg.png|500x500px|គ្មានស៊ុម|កណ្តាល]]
៤៣៨

កំណែប្រែ