ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
{{Infobox person
| name = អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ
| image = Saint Augustine by Philippe de Champaigne.jpg
| alt =
| caption =
| birth_name =
| birth_date = ៣៥៤
| birth_place = ក្រុងតាកាស
| death_date = ៤៣០
| death_place = ក្រុងហិប្ប៉ូ
| nationality =
| other_names = សន្តអូគូស្តាំង
| occupation = ទស្សនវិទូគ្រីស្តសាសន
| known_for = ''ព្រះត្រែឯកដ៏បរិសុទ្ធ''
}}
'''អាអ៊ូហ្គូស្ធីនូស នៃ ហុីបផូ''' ឬ '''លោកគ្រូអហ្គស្ទីន''' ឬ '''សន្តអូគូស្តាំង''' ជា​ទស្សនវិទូគ្រីស្តសាសនា​ដ៏​សំខាន់ ជា​ទេវវិទូ និង​ជា​ឥស្សរជនឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពី​ទស្សនវិជ្ជា​ពាហិរសាសនា​ទៅ​កាន់​តស្សនវិជ្ជា​គ្រីស្តសាសនា​ជាក់លាក់។
 
៦៥៩

កំណែប្រែ