ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[Image:SiCi.png|right|200px|thumb|Si(x) (ក្រហម) and Ci(x) (ខៀវ)]]
ក្នុងគណិតវិទ្យា '''អាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រ'''(trigonometric integrals) គឺជាគ្រួសារនៃអាំងតេក្រាលដែលទាក់ទងនឹង[[អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ]]។ ចំនួននៃ[[អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ]]គ្រឹះអាំងតេក្រាលត្រីកោណមាត្រគ្រឹះមួយចំនួន ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុង[[តារាងអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ]] ។
 
==[[អាំងតេក្រាលស៊ីនុស]]==
៨០២

កំណែប្រែ