ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អំពែរ"

(ទំព័រថ្មី៖ '''អំពែរ''' (និមិត្តសញ្ញា៖ A) ជាខ្នាតរបស់ចរន្តអគ្គីសនីនៅក្នុង[[...)
 
| 10³ || kiloampère ||kA || គីឡូអំពែរ
|-----
| 10² || hectoampère ||hA || ហិចតូអំពែរហិកតូអំពែរ
|-----
| 10<sup>1</sup> || décaampère ||daA|| ដេកាអំពែរ
| 10<sup>-2</sup> || centiampère ||cA|| សង់ទីអំពែរ
|-----
| 10<sup>-3</sup> || milliampère ||mA|| មីលីអំពែរមីល្លីអំពែរ
|-----
| 10<sup>-6</sup> || microampère ||μA|| មីក្រូអំពែរ