ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ខេត្តកំពង់ស្ពឺ"

បានលុបចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្ត-ក្រុង"; បានបន្ថែមចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្តក្រុង" (ដោយប្រើ [[វិ
(បានលុបចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្ត-ក្រុង"; បានបន្ថែមចំនាត់ថ្នាក់ក្រុម "ខេត្តក្រុង" (ដោយប្រើ [[វិ)
 
[[Category:ប្រទេសកម្ពុជា]]
[[Category:ខេត្ត-ក្រុង]]
[[Category:ខេត្តកំពង់ស្ពឺ]]
[[Category:ខេត្តក្រុង]]
 
[[en:Kampong Speu Province]]
៩៤៦៩

កំណែប្រែ