ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មេឌាវិគី:Titleblacklist"

allow spacial charecters such as hidding space, on the title for user without admin access
(fix)
(allow spacial charecters such as hidding space, on the title for user without admin access)
 
រូបភាព:.*
Image:.*
# [[មេឌាវិគី:Common.js]]
.*[\x80-\x9F\x{FFF0}-\x{FFFD}\x{E0000}-\x{EFFFF}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*\xA0.* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*\xAD.* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*[\x{2000}-\x{200A}\x{200B}\x{205F}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*[\x{200C}\x{200D}\x{2060}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*[\x{2028}-\x{202E}\x{2061}-\x{206F}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*\x{202F}.* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*[\x{E000}-\x{F8FF}\x{F0000}-\x{10FFFF}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*\x{FEFF}.* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
.*[\x{10000}-\x{10FFFF}].* <errmsg=titleblacklist-forbidden-technicalreason>
# ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ IP
អ្នកប្រើប្រាស់:(?:(2([0-4]\d|5[0-5])|1\d\d|[1-9]?\d)\.){3}(?1)(\/.*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-anonymoususerpage>
៩៤៦៩

កំណែប្រែ