ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| type = content
| image = [[Image:Question book-new.svg|50x40px]]
| text = អត្ថបទ{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|នេះ}}'''ត្រូវការ[[វីគីភីឌា:ប្រភពអះអាង#អំនះអំនាងក្នុងបន្ទាត់|អំនះអំនាង]] បន្ថែមដើម្បី[[វីគីភីឌា:ការផ្ទៀងផ្ទាត់|ការពិនិត្យពិច័យ]] ។'''<br /><small>សូមជួយ [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ធ្វើឲអត្ថបទនេះប្រសើរឡើង] ដោយការបន្ថែម [[វីគីភីឌា:ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តត្រូវគ្នា|ឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបាន]]. {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} ធាតុពិតដែលមិនមានប្រភពប្រហែលជាUnsourced material may beធាតុពិតដែលមិនមានប្រភពប្រហែលជាត្រូវ [[Template:Citation needed|ផ្គូរផ្គង]] និង [[វីគីភីឌា:កាផ្ទៀងផ្ទាត់#បន្ទុកភស្តុតាង|ត្រូវបានគេយកចេញយកចេញ]] ។{{#if:{{{date|}}}|&#32;''({{{date}}})''}}</small>
}}{{DMCA|អត្ថបទត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែមពី{{{date|}}}|អត្ថបទទាំងអស់ត្រូវការឯកសារយោងបន្ថែម}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>
{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៤៥

កំណែប្រែ