ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប្រវត្តិសាស្ត្រ"

គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្គាល់​ប្រវត្តិគឹជាសារះសំខាន់សំរាប់ស្វែងយល់បច្ចុប្បន្នកាល​​ពីព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឹជាលទ្ចផលរបស់អតីត។​ហើយនិង​ពេលគេស្គាល់ប្រវត្ត​គេបានគិតដល់អនាគតកាល។
[[Image:AGMA Hérodote.jpg|thumb|right|200px|Herodoto អ្នកទីមួយដែលចេះសរសេរប្រវត្តិ។]]
 
== បុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត ==
==១. ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិ==
''''[[បុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត]]''''
 
* ប្រវត្តិ:១០០០០ឆ្នាំ។
 
== ប្រវតិ្តនៃបណ្តាទ្វីប ==
== ប្រវតិ្ត ==
 
អត្ថបទនេះបង្ហាញនូវគំនិតដែលគិតថាប្រវត្តិចាប់ផ្តើមនៅពេលមនុស្សបងើ្កត[[ការសរសេរ]]។ប៉ុនែ្តក៏មានគំនិតដែលគិតថាប្រវត្តិអត់ត្រូវការរសរសេរពីពោ្រះមានរបៀបផ្សេងៗទៀតសំរាប់បញ្ជីប្រវត្តិ។
[hide]
 
==១. ប្រវត្តិ និង បុរេប្រវត្តិ==
==២. ឬសគល់នៃពាក្យ==
==៣. វិជ្ជាតែងប្រវត្តិ==
២៣៧៩

កំណែប្រែ