ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

(វិគិផេឌា:ប្ាបេល បានប្តូរទីតាំងទៅ វិគិផេឌា:បាបេល)
<td style="width:45px;height:45px;background:#C0C8FF;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-1'''</td>
<td style="font-size:10pt;padding:4pt;line-height:1.25em">អ្នកនេះជួយផ្តល់បាននៃ
ភាសា[[:Category:User km|ខ្មែរ]]ដោយ[[:Category:User km-1|ឋ្នាក់ទាបថ្នាក់់ទាប]]។
[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-1|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
២៣៧៩

កំណែប្រែ