ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:បាបេល"

<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#D0F8FF"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#77E0E8;text-align:center;font-size:14pt">'''[[Khmer language|km]]-2'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em">This user is able to contribute with an អ្នកប្រើប្រាស់នេះអាចរួមចំណែកភាសា'''[[:Category:User km-2|intermediateខ្មែរ]]''' level of '''[[:Category:User km-2|Khmerកំរិតដឹងមធ្យម]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-2|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
 
២៣៧៩

កំណែប្រែ